Fastelavnsfest 1971
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-01_RX1_8459x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-02_RX1_8460x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-03_RX1_8461x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-04_RX1_8462x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-05_RX1_8463x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-06_RX1_8464x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-07_RX1_8465x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-08_RX1_8466x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-09_RX1_8467x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-10_RX1_8468x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-11_RX1_8469x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-12_RX1_8470x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-13_RX1_8471x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-14_RX1_8472x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-15_RX1_8473x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-16_RX1_8474x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-17_RX1_8475x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-18_RX1_8476x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-19_RX1_8477x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-20_RX1_8478x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-21_RX1_8479x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-22_RX1_8480x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-23_RX1_8481x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-24_RX1_8482x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-25_RX1_8483x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-26_RX1_8484x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-27_RX1_8485x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-28_RX1_8487x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-29_RX1_8488x.jpg
1971-Nakskov-Roklub-Fastelavn-30_RX1_8498x.jpg